ஆக்ஸிஜன் பேனர்

நைட்ரோஜன் ஆலை

3000Nm3h-PSA-நைட்ரஜன்-ஆலை

3000Nm3/h PSA நைட்ரஜன் ஆலை

கொள்ளளவு: 3000Nm3/h
N2தூய்மை: 99%
திட்ட இடம்: இந்தியா

500Nm3-h-PSA-நைட்ரஜன்-ஜெனரேட்டர்

500Nm3/h PSA நைட்ரஜன் ஜெனரேட்டர்

கொள்ளளவு: 500Nm3/h
N2தூய்மை: 99.995%
திட்ட இடம்: தென் கொரியா

500Nm3h-PSA-நைட்ரஜன்-ஜெனரேட்டர்

500Nm3/h PSA-N2ஆலை

கொள்ளளவு: 500Nm3/h
N2தூய்மை: 99.9%
திட்ட இடம்: சீனா