ஹைட்ரஜன்-பேனர்

கார்பன் பிடிப்பு

 • TCWY இன் கார்பன் பிடிப்பு தீர்வுகள்

  TCWY இன் கார்பன் பிடிப்பு தீர்வுகள்

  • CO2அகற்றுதல்
  • வழக்கமான உணவு: LNG, சுத்திகரிப்பு உலர் எரிவாயு, சின்காஸ் போன்றவை.
  • CO2உள்ளடக்கம்: ≤50ppm

   

  • CO2மீட்பு
  • வழக்கமான ஊட்டம்: CO2நிறைந்த வாயு கலவை (கொதிகலன் ஃப்ளூ வாயு, மின் உற்பத்தி நிலைய புகை வாயு, சூளை வாயு போன்றவை)
  • CO2தூய்மை: 95%~99% தொகுதி.

   

  • திரவ CO2
  • வழக்கமான ஊட்டம்: CO2- நிறைந்த வாயு கலவை
  • CO2தூய்மை: வாடிக்கையாளரின் தேவைக்கேற்ப